Con ánimo de aprender

Este quiere ser un espacio para la expresión, para la comunicación, para el aprendizaje, para el ser. ¿Quieres viajar conmigo?
Deja tus comentarios, son imprescindibles.
19 de febrero de 2014

Resposta de l'Alcalde de Terrassa a la primera bateria de preguntes des del Procés Constituent de Terrassa.

-------- Original Message -------- SUBJECT: RE: Aigües de Terrassa DATE: Wed, 19 Feb 2014 10:24:13 +0100 FROM: Jordi Ballart Pastor TO: 'Procés Constituent Terrassa'

 Benvolguts i benvolgudes membres de la Comissió de Coordinació de l'Associació Procés Constituent a Terrassa:

 Primer de tot, els agraeixo la seva voluntat de mantenir una comunicació amb l'administració local per plantejar temes que puguin amoïnar o interessar a la ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa valora la participació i la implicació ciutadana, tant a través dels canals ja establerts com d'altres noves vies que es puguin anar creant. En el seu cas, aquest primer contacte ha estat per correu electrònic i a través de la instància que van presentar, el 5 de febrer passat, i que està seguint la tramitació corresponent. És per això que rebreu, per les dues vies, la resposta a les preguntes plantejades en relació al futur d'Aigües de Terrassa.

 D'acord al vostre escrit, procedeixo a respondre cadascuna de les qüestions:

1. COMPOSICIÓ ACTUAL D'ACCIONARIAT DE REFERÈNCIA DE L'ESMENTADA EMPRESA, AMB LES CORRESPONENTS QUOTES DE PARTICIPACIÓ APROXIMADES. Mina Pública d'aigües de Terrassa SA. és una empresa privada de la qual aquest Ajuntament n'és un accionista minoritari. Per això, aquesta informació hauria de ser sol·licitada, en el seu cas, a la pròpia empresa.

 2. PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ QUE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA TÉ ACTUALMENT AMB AQUESTA EMPRESA. El percentatge de participació, a data d'avui, de l'Ajuntament de Terrassa en el capital de la societat Mina Pública d'aigües de Terrassa SA, és del 4.8%.

 3. VALORACIÓ QUE S'HA FET PER CALCULAR EL PREU DE VENDA D'AQUESTA PARTICIPACIÓ I DETALL DELS CRITERIS QUE HAN SERVIT PER FIXAR-LO. La valoració ha estat efectuada per una empresa d'auditoria, seguint el procediment de la Norma Tècnica d'elaboració de l'Informe Especial sobre Valoració d'Accions i tenint en compte les característiques de la societat. S'ha aplicat el mètode del Valor d'Actiu Net Real que correspon al valor comptable dels fons propis, corregit per les plusvàlues o minusvàlues que es poguessin posar de manifest en els béns, drets i obligacions de la societat a la data de referència i que s'ha considerat ajustar segons les circumstàncies. Aquesta valoració, esta subjecta a tutela financera de la Generalitat de Catalunya, concretament del Departament d'Economia i Coneixement, Direcció General de Política Financera i Assegurances. Així com la resta del procés, també esta subjecta a tutela del Departament de Governació, organismes a qui l'Ajuntament ha demanat informe previ, els quals es troben en procés de tramitació.

 4. NOM DEL/S PROBABLE/S COMPRADOR/S. L'adquisició pot fer-se, en primera instància, per part de qualsevol accionista i, en el seu defecte, també per la pròpia empresa. De conformitat amb els Estatuts socials, en cas que la demanda de compra superi el nombre d'accions en venda, l'adscripció per comprador es realitza a prorrata del capital que ostenten en la societat. En cas de que quedin accions sense subscriure, per manca de compradors, pot procedir a la compra la pròpia societat i, en el seu defecte, per qualsevol altra persona que hi pugui estar interessada.

 5. NOM DE L'EMPRESA CONTRACTADA PER DUR A TERME L'INVENTARI DELS BENS REVERSIBLES DE MINA, AIGÜES DE TERRASSA SA A LA FINALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ. Heras Enginyers SL Aprofito l'ocasió per informar-los que, per poder iniciar el procediment de venda, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar un expedient d'alineació de les accions de Mina Pública Aigües de Terrassa, el 24 de gener passat. Aquest fet va ser comunicat als mitjans de comunicació a través d'una nota de premsa, en la qual s'informava del motiu d'aquesta decisió. L'objectiu municipal és evitar una situació en què l'Ajuntament de Terrasa seria accionista d'una empresa que podria optar a un concurs convocat pel propi Consistori. Actualment Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA és l'empresa concessionària del servei d'abastament i subministrament d'aigua potable a la ciutat. La concessió del servei finalitzarà el 31 de desembre de 2016 i l'Ajuntament haurà de convocar un nou concurs, en el cas de mantenir la mateixa fórmula de gestió. Si el Consistori manté la propietat de les accions i el sistema de gestió, serà alhora l'autoritat que decideix la concessió i accionista d'una de les empreses que liciten pel servei. Per tant, pensem que cal evitar aquesta situació i procedir a la venda de les accions. En la mateixa nota de premsa, s'informava que la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA té un total de 686.695 accions amb un valor nominal de 8 euros cadascuna, el que suposa un capital social de 5.493.560 euros. Com els deia més amunt, la participació de l'Ajuntament de Terrassa a la societat és del 4,48%. És a dir, el Consistori és propietari de 30.776 accions. Un cop taxades, les accions tenen un valor de venda de 46,80 EUR cadascuna, el que suposa un valor total de 1.440.369,12 euros. L'Ajuntament de Terrassa té previst destinar els diners obtinguts amb la venda de les accions al finançament de les inversions previstes al pressupost municipal.

 Espero que aquesta informació pugui ser d'utilitat per a la seva associació.

 Atentament Jordi Ballart i Pastor Alcalde de Terrassa


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión me interesa.